Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT PER 31 MAART 2015 AAN DE OBLIGATIEHOUDERS

Inleiding

Hierbij ontvangt u het kwartaalbericht betreffende de ontwikkelingen binnen Centauro Real Estate B.V. (Centauro), zoals aangekondigd in het Informatie Memorandum. Dit Informatie Memorandum is voor alle geinteresseerden te downloaden via de website www.centaurorealestate.com. Daarin is vastgelegd dat Centauro binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal een voortgangsrapportage zal uitbrengen. Dit is de vierde van deze rapportages die in samenhang met de eerder gepubliceerde rapportages de gehele periode vanaf de oprichting van Centauro Real Estate B.V. op 15 November 2013 tot en met 31 Maart 2015 zal bestrijken. Naast informatie over het project zal er in het kwartaalbericht ook aandacht zijn voor andere zaken die voor investeerders in Centauro Vastgoed Obligaties relevant kunnen zijn.

De bewogen periode duurt voort

Ook in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar blijft de ellende bij Centurion  Centauro parten spelen. In voorgaande kwartaalberichten heeft u kunnen lezen over de onwenselijke gevolgen van de achteraf gezien ongelukkige keuze om bij het opstarten van Centauro de hulp in te roepen van een branchegenoot. Ondanks de verwachting dat de negatieve stemming inmiddels wel wat zou zijn geluwd, blijkt het tegendeel het geval door de niet aflatende heksenjacht van het Centurion Stichtingsbestuur over vermeende geldstromen richting Centauro, die trouwens de curator noch AFM hebben kunnen constateren. Datzelfde Stichtingsbestuur heeft aangifte van fraude gedaan tegen het voormalige bestuur van Centurion en het Openbaar Ministerie is daarom een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Als uitvloeisel daarvan heeft de FIOD ook een inval gedaan bij Centauro, alle bescheiden in beslag genomen en de bankrekening geblokkeerd. Als klap op de vuurpijl heeft de curator van Centurion het faillissement van Centauro aangevraagd, dit was op last van de Rechter Commissaris in het faillissement van Centurion , vanwege de openstaande schuld uit hoofde van de voorgeschoten onkosten tijdens de opstartperiode. Dit heeft de Beach House ontwikkelaar Stanhope Shepherd International er toe gedwongen Centauro formeel in gebreke te stellen wegens het niet voldoen aan het contractueel overeengekomen betaalschema. Voor de goede orde merken wij nog wel op dat het faillissementsrequest inmiddels is ingetrokken door de curator, doordat Centauro het restant van het nog openstaande bedrag heeft voldaan.

Zonder toegang tot de administratie is het nu natuurlijk onmogelijk voor de controlerend registeraccountant om de controle van de jaarcijfers te voltooien en in deze omstandigheden een goedkeurende verklaring af te geven. Breed uitgemeten in de pers maakt dit alles de bestaande Obligatiehouders en investeerders bezorgd en mogelijke nieuwe investeerders kopschuw en bewijst eens te meer dat instanties, die in het leven zijn geroepen om investeerders te beschermen en misbruik tegen te gaan, niet altijd de bescherming van de belangen van de investeerders als hoogste prioriteit hebben.  Kortom, tijd voor adequate maatregelen van de kant van het Centauro bestuur zelf.

 

De oplossing

In samenspraak met en volledige medewerking van Beach House project ontwikkelaar Stanhope, adviseur Atlas Global Access en het Centauro bestuur zijn een aantal stappen gezet om de continuiteit van Centauro te waarborgen in het zicht van het aangevraagde faillissement. Alle bestaande contracten met Stanhope voor hoteleenheden en opties voor bouwpercelen zijn geannuleerd en vervangen door 1 aankoopcontract per 31 maart 2015 voor 4 grote bouwpercelen voor  luxe strandvilla´s. Deze worden uiterlijk eind juni 2015 geleverd en vormen daarmee  dus de zekerheid voor de investeringen en kunnen naar alle waarschijnlijkheid sneller worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de hoteleenheden die voor oplevering eerst nog gerenoveerd hadden moeten worden.

Alle betalingen die Centauro tot nu toe aan Stanhope heeft gedaan worden aangemerkt als betalingen onder het nieuw gesloten aankoopcontract en het restant wordt door Stanhope ter beschikking gesteld in de vorm van een lening. Daarnaast verschaft Stanhope een tweede lening om het dreigende faillissement af te wenden. De operationele kosten van Centauro zijn tot het minimaal noodzakelijke terug gebracht en alle aandacht zal worden gericht op het zo snel mogelijk doorverkopen van de grondposities, al dan niet ,met paspoortoptie, ten einde mede de noodzakelijke fondsen te genereren om alle leningen, inclusief die van Obligatiehouders, terug te kunnen betalen. Ondertussen zullen alle verplichte rentebetalingen gewoon door lopen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat (groepjes) bestaande Centauro investeerders met (een deel van) hun leningen (een deel van de) grondposities aankopen. Een mogelijk voorstel hiervoor zal op korte termijn door Centauro worden uitgewerkt en aan de beleggers gepresenteerd.

 

Actuele situatie Beach House

Er is inmiddels een aanvang genomen met de schoonmaakwerkzaamheden op het terrein en de gebouwen van het Beach House project. Zodra deze zijn voltooid zal begonnen worden met de aanleg van de infrastructuur waardoor de door Centauro aangekochte strandpercelen makkelijker bereikbaar worden en daarmee beter en dus naar verwachting ook sneller verkoopbaar.

 

Financiele Verantwoording

Zoals hierboven reeds is toegelicht, kan door de inval van de Fiod met het ophalen de complete administratie en overige bescheiden thans geen definitieve jaarrekening over het eerste boekjaar worden opgemaakt. Zodra Centauro weer de beschikking heeft over de gegevens voor de jaarrekening zal zo snel mogelijk het jaarrapport worden opgemaakt. Dit rapport zal uiteraard aan obligatiehouders ter beschikking worden gesteld. De hiervolgende opsomming en uitleg is dus  gebaseerd op voorlopige cijfers die nog enigszins kunnen afwijken van de definitieve resultaten.

In de periode sinds de oprichting van Centauro t/m einde vorig jaar is er voor een bedrag van EUR 4.337.500 aan fondsen binnen gekomen. Hiervan komt EUR 2.765.000 op het conto van Obligatiehouders ( 64%) en de overige EUR 1.572.500 is afkomstig van andere investeerders ( 36%). Anders dan in rentepercentage zijn er geen veschillen in voorwaarden voor de verschillende typen van leninggevers.

Van het totaal bedrag aan inkomsten van EUR 4.337.500 staat een bedrag van EUR 171.382 op de balans als banktegoed en nog te vorderen van derden, zodat netto een bedrag  van EUR 4.166.118 daadwerkelijk is uitgegeven.

De belangrijkste post in dit geheel is natuurlijk de investering in het Barbuda Beach House project, waar voor een bedrag van EUR 2.843.998 in is geinvesteerd. Dit komt overeen met 68,3 % van de uitgaven en ligt daarmee binnen de doelstelling van Centauro om minimaal 2/3de van de ingelegde gelden daadwerkelijk in het project te investeren.

Aan operationele kosten is een bedrag van EUR 1.322.120 uitgeven, ofwel 31,7 % van alle uitgaven.

Uitgesplitst naar kostenpost zijn dit onderstaande bedragen:

  • Personeel
443.588
  • Professionele advisering
276.045
  • Mamagement fees
169.100
  • Rente
194.900
  • Reis en verblijfkosten
106.945
  • Kantoorkosten/Overig
131.542

 

In het aankoopcontract met Stanhope Shepherd voor de 22 hoteleenheden was een bedrag van in totaal USD 4.470.000 en bijbehorend betaalschema overeengekomen als onderdeel van de vroege instapmogelijkheid voor Centauro tegen gunstige condities. Door alle ophef rondom Centurion, de negatieve publiciteit dienaangaande en de betrokkenheid van de AFM heeft Centauro als gevolg van een duidelijke aarzeling in de markt en terughoudendheid onder potentiele investeerders in obligaties zich niet aan het betaal schema kunnen houden.

 

Bijeenkomst Obligatiehouders

In navolging van de eerdere relatiedagen en om gelegenheid te geven aan obligatiehouders om persoonlijk hun vragen en opmerkingen ,mede naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen periode t.a.v. Centauro met directie en medewerkers te kunnen delen, is Centauro voornemens in het tweede kwartaal van 2015 een derde bijeenkomst te organiseren voor obligatiehouders ergens centraal in Nederland. Het idee is dit op een doordeweekse avond te doen na kantoortijd en zal zo’n twee uur in beslag nemen. Nadere informatie en de uitnodiging zullen tijdig volgen.

Onderstaand treft u nog een (verwijzing naar) artikelen waaruit de toenemende belangstelling voor de Cariben en Antigua&Barbuda in het bijzonder blijkt.

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/12/barbuda-caribbean-island_n_6457084.html?ncid=txtlnkusaolp00000618

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved