Slide background
Slide background
Slide background

KWARTAALBERICHT PER 30 SEPTEMBER 2014 AAN DE OBLIGATIEHOUDERS

Inleiding

Hierbij ontvangt u het kwartaalbericht betreffende de ontwikkelingen binnen Centauro Real Estate B.V. (Centauro), zoals aangekondigd in het Informatie Memorandum. Dit Informatie Memorandum is voor alle geïnteresseerden te downloaden via de website www.centaurorealestate.com. Daarin is vastgelegd dat Centauro binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal een voortgangsrapportage zal uitbrengen. Dit is de tweede van deze rapportages die in samenhang met de eerder gepubliceerde rapportage de gehele periode vanaf de oprichting van Centauro Real Estate B.V. op 15 November 2013 tot en met 30 September 2014 zal bestrijken. Naast informatie over het project zal er in het kwartaalbericht ook aandacht zijn voor andere zaken die voor investeerders in Centauro Vastgoed Obligaties relevant kunnen zijn.

De werkelijke verhouding tot Centurion

Centauro heeft bij haar oprichting de hulp ingeroepen van een branchegenoot ten behoeve van de initiele verkoop, marketing en het op gang helpen van de onderneming (Centurion Vastgoed B.V.). Achteraf gezien is dat geen gelukkige keuze gebleken al was het alleen maar om de naamsverwarring die er uit is ontstaan. Er bleek echter veel meer aan de hand bij Centurion. In het zicht van een dreigend uitstel van betaling werd het bestuur overgedragen aan een Stichting beleggersbelangen.
Volgens de bewindvoerder was een faillissement echter onvermijdelijk en dat is dan ook een week na de aanvraag surseance uitgesproken.
Die Stichting heeft inmiddels niet stil gezeten. Zij stelt ten onrechte dat Centauro een deelneming zou zijn van Centurion die vanwege betrokkenheid bij projecten op de eilanden St. Kitts en Barbuda een rekening courant verhouding zou vertegenwoordigen van 2,5 miljoen Euro. Dit heeft zij middels een schrijven aan alle deelnemers laten weten. Omdat er in deze groep ook obligatiehouders van Centauro zitten, heeft deze foutieve voorstelling van zaken voor de nodige onrust gezorgd.
Centauro heeft via haar advocate onmiddellijk de Stichting en de curator op de hoogte gesteld van de juiste verhouding met Centurion en de Stichting gesommeerd de correcte voorstelling van zaken zoals hieronder nader gespecificeerd aan haar deelnemers te laten weten. Vooralsnog weigert de Stichting de feitelijke situatie onder ogen te zien en de door Centauro geeiste rectificatie uit te sturen. Centauro beraadt zich nu op verdere juridische stappen en een mogelijke claim voor schade als gevolg van de valse voorstelling van zaken. Het faillissement van Centurion heeft uiteraard ook de Autoriteit Financiele Markten (AFM) gealarmeerd die nu alles bij en rondom Centurion, waaronder Centauro, met een vergrootglas bekijkt. Helaas heeft dit ook (te) ruim aandacht in de media gekregen, wat tot veel vragen bij en over Centauro heeft geleid bij haar obligatiehouders.
De feitelijke situatie is dat Centauro een volledig zelfstandige vennootschap is die eigendom is van haar directeur. Zij heeft op dit moment uitsluitend een belang in het Barbuda Beach House project zoals hieronder nader beschreven . Het project is eigendom van Stanhope Shepherd International en Centauro heeft met een deel van de ontvangen gelden van uitgegeven obligaties hoteleenheden in het project aangekocht die na renovatie naar verwachting in de loop van 2015 met winst zullen kunnen worden doorverkocht. Zij is dus absoluut zeker geen deelneming van Centurion aan wie zij slechts een wederzijds overeengekomen bedrag van EUR 200.835 is verschuldigd en louter en alleen voor voorgeschoten onkosten in verband met de oprichting van Centauro.

 

Actuele situatie Beach House

Zoals hierboven al kort aangegeven, is Stanhope Shepherd inmiddels formeel eigenaar van het Beach House project geworden. Afgelopen 8 september is de eigendom ( opstallen en grondrechten) van het project “Barbuda Beach House Ltd” per notariele akte overgedragen aan Stanhope Shepherd Daarmee is tevens zeker gesteld dat Stanhope Shepherd aan haar verplichtingen uit de verkoopovereenkomst met Centauro voor de 22 gekochte hoteleenheden zal kunnen voldoen. Op de hieronder weergegeven officiele overheidskaart kunt u zelf waarnemen dat de zone waarin het Beach House is gelegen, is aangewezen voor toepassing van het “Citizenship by Investment Program (CIP)”. Stanhope Shepherd is officieel agent voor het Citizenship by Investment Program voor Antigus & Barbuda.

KwOct1
KwOct2

 

Financiele Verantwoording

Per 30 september 2014 is er voor een bedrag van EUR 2.950.000 aan langere termijn financiering daadwerkelijk bij Centauro ontvangen van investeerders: EUR 1.080.000 in de vorm van obligaties die zijn uitgegeven onder voornoemd Informatie Memorandum en EUR 1.870.000 via diverse overeenkomsten met verschillende investeerders. In het aankoopcontract met Stanhope Shepherd voor de 22 hoteleenheden was een betaalschema overeengekomen als onderdeel van de vroege instapmogelijkheid voor Centauro tegen gunstige condities. Omdat Centauro enigszins achterliep met haar betalingsverplichtingen jegens Stanhope en om als gevolg daarvan te voorkomen dat bovengenoemde projectoverdracht gevaar zou lopen, heeft Centauro via private investeerders twee korte termijn leningen afgesloten voor elk een bedrag van USD 500.000 waarop inmiddels al weer gedeeltelijk is afgelost. Vanwege de overeengekomen termijn voor deze leningen moeten deze voor de langer lopende financieringen worden afgelost. Daarmee kon echter zowel de overdracht van het project als de aankoop van Centauro wel worden veilig gesteld. Netto staan deze leningen nu nog in de boeken voor een tegenwaarde in EUR van 679.025 per einde september. Het totaal aan beschikbare middelen kwan daarmee op EUR 3.629.025 voor de hele periode vanaf de start van de onderneming. Van dit bedrag staat nog EUR 127.327 op de bank en heeft Centauro nog EUR 46.492 te verrekenen aan voorschotten met de per 1 augustus verzelfstandigde verkooporganisatie, zodat netto een bedrag van EUR 3.455.206 daadwerkelijk operationeel is uitgegeven. De aanbetalingen op het aankoopcontract met Stanhope Shepard voor de hoteleenheden maken EUR 2.559.883 van dit bedrag uit en zitten dus met 74% daarvan ruim boven de Centauro doelstelling van de minimale besteding aan productinvestering van twee derde van de ingelegde gelden. Tot en met eind september is er dus netto een bedrag van EUR 895.323 aan onkosten uitgegeven (26%) en aan crediteuren is nog een bedrag van EUR 155.241 te betalen. Dit totaal van EUR 1.050.564 bestaat uit kosten voor rente (EUR 98.330), personeel (EUR 411.105), adviseurs (EUR 246.116), kantoorkosten (EUR 161.913) en management fees (EUR 133.100).
Door alle ophef rondom Centurion, de negatieve publiciteit dienaangaande en de betrokkenheid van de AFM bespeurt Centauro een duidelijke aarzeling in de markt en terughoudendheid onder potentiele investeerders in obligaties. Het zou naief zijn van Centauro hier niet op te anticiperen en Centauro blijft daarom serieus op zoek naar investeerders die wel oog hebben voor de kansen die de Centauro belegging biedt, zodat ook Centauro zich aan haar contractuele investeringsverplichtingen jegens Stanhope Shepherd kan houden. Voor het einde van dit jaar moet op het huidige 22 hoteleenheden contract nog USD 1 miljoen worden betaald en de korte termijn leningen moeten dan tevens volledig zijn afgelost.

 

Bijeenkomst Obligatiehouders

In navolging van de eerdere relatiedag en om gelegenheid te geven aan obligatiehouders om persoonlijk hun vragen en opmerkingen t.a.v. Centauro met directie en medewerkers te kunnen delen, is Centauro voornemens in de tweede helft van November een bijeenkomst te organiseren voor obligatiehouders ergens centraal in Nederland. Het idee is dit op een doordeweekse avond te doen na kantoortijd en zal zo’n twee uuur in beslag nemen. Nadere informatie en de uitnodiging zullen spoedig volgen. Onderstaand treft u nog een tweetal (verwijzingen naar) artikelen waaruit de toenemende belangstelling voor de Cariben en Antigua&Barbuda in het bijzonder blijkt.

 

Beste belegging is vastgoed op een eiland

“Vergeet Londen, Monaco of New York. Wie zijn geld echt wil laten renderen wordt aangeraden vastgoed te kopen op een exclusief eiland”, aldus de Telegraaf. “De afgelopen tien jaar stonden in het teken van het beleggen in toplocaties in de stad. De komende tien jaar zullen we een groeiende vraag zien in beleggen in vastgoed op eilanden en in lifestyle”, zegt Yolande Barnes, directeur van Savill World Research. Haar bureau deed samen met Candy & Candy en Deutsche Asset & Wealth Management onderzoek naar de wereldwijde vastgoedmarkt voor eilanden. Op nummer 5 van hun lijstje staat Antigua & Barbuda. (Bron: Telegraaf 24 oktober 2014)

 

Meer vluchten naar Antigua

De zomer van 2015 zal voor Antigua & Barbuda veel goeds brengen. Door de toegenomen interesse in de eilanden zal Britisch Airways de hoeveelheid vluchten naar de eilandstaat met 20% vergroten. De heer Asot Michael, de minister van toerisme van Antigua & Barbuda geeft aan te zullen blijven focussen op een continue en verdere ontwikkeling van de toeristische sector in het land. Het nieuwe vliegveld zal zeker zijn positieve uitwerking op de toekomstige stroom toeristen gaan hebben. Voor het gehele artikel bezoekt u www.centaurorealestate.com. (Bron: www.travelwires.com)

Meer informatie?

Aanhef
DhrMevr
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Email (*)
Telefoon (*)
Onderwerp
Opmerking

Velden met een * zijn verplicht

Privacy policy

© Copyright. All rights Reserved